Artikkeli
14.05.2024

Kestävyys rakennusalalla: eristysmateriaalien hiilijalanjälkivertailu

Mineraalivilla ja PIR eli polyisosyanuraatti ovat rakennusteollisuudessa suosittuja eristysmateriaaleja. Tässä artikkelissa syvennymme niiden hiilijalanjälkivertailuun. On kestävämmän rakentamisen ja samalla ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta tärkeää, että toimijat ymmärtävät näiden materiaalien ympäristövaikutukset. Materiaalien ympäristövaikutuksia arvioidaan niiden ympäristötuoteselosteiden (englanniksi environmental product declaration, EDP) avulla.

Recticel Insulation

EPD:t ympäristöarvioinnin välineenä
 

Ympäristötuoteselosteissa rakennusmateriaalien koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastovaikutukset on esitetty standardoidussa muodossa. Ne tarjoavat tärkeää tietoa tuotteen synnystä aina raaka-aineiden louhinnasta lopulliseen käytöstäpoistoon asti tuotantoprosessin energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä unohtamatta. Mineraalivillan ja PIR:n ympäristötuoteselosteet antavat objektiivisen kuvan materiaalien hiilijalanjäljistä.

EPD


Hiilijalanjälkianalyysi: mineraalivilla vs. PIR

Ympäristötuoteselosteissa esiintyy usein käsite ilmaston lämmityspotentiaali (englanniksi global warming potential eli GWP). Se kertoo, kuinka paljon tietty tuote saattaa edistää ilmaston lämpenemistä tietyn ajanjakson aikana hiilidioksidiin verrattuna. Varhaiset analyysit viittaavat siihen, että PIR-eristeen GWP-arvo on korkeampi kuin mineraalivillan, joka valmistetaan diabaasin ja koksin tapaisista luonnonkivistä. Tällä mittarilla mineraalivilla on siis ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Pelkän GWP-arvon tuijottaminen ei kuitenkaan anna aina oikeudenmukaista tai riittävän kokonaisvaltaista kuvaa tuotteiden ympäristövaikutuksista.
 

Kokonaisvaltainen analyysi takaa kattavan kuvan ympäristövaikutuksista

Materiaalien todellisten ympäristövaikutusten suhteen on huomioitava myös niiden tiheys ja se, miten paljon kutakin tuotetta lopulta työmaalla tarvitaan. Koska mineraalivillan tiheys on yleensä suurempi kuin PIR:n, PIR:tä tarvitaan saman eristystehon saavuttamiseksi vähemmän kuin mineraalivillaa. Tämä puolestaan saattaa pienentää PIR:n käytön hiilijalanjälkeä mineraalivillaan verrattuna, mikäli verrataan samaan eristystasoon tai U-arvoon tarvittavia materiaalimääriä. Vertailu on erityisen vakuuttava koko elinkaaren tasolla (cradle to grave). 
 
Jos materiaalia tarvitaan vähemmän, myös sen kuljettamisesta työmaalle koituu vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Tehokkaammilla kuljetuksilla on myös useita muita myönteisiä vaikutuksia.
 
Tämä esimerkki havainnollistaa erityisen hyvin, miksi on tärkeää analysoida tuotteiden ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että keskittyisi tuijottaman yksittäisiä indikaattoreita. Kattavamman kuvan varmistamiseksi kannattaakin huomioida useita eri seikkoja, kuten tuotteen käyttöikä, uudelleenkäytettävyys tai kierrätettävyys sekä sen vaikutukset käytönaikaiseen energiankulutukseen. Näin materiaalin kokonaisympäristövaikutuksista saadaan parempi käsitys.

Tukeeko materiaali kestävää rakentamista ja energiatehokasta käyttöä?

Näitä seikkoja on erityisen tärkeää pohtia, sillä rakennusalalla kiinnitetään yhä enemmän huomiota toiminnan kestävyyteen ja rakennusten hiilijalanjäljen pienentämiseen. Eristys on tämän suhteen tärkeä prosessi, sillä tehokkaasti toteutetut eristeet voivat vähentää rakennuksen energiankulutusta ja siten sen vuosien mittaan syntyvää kokonaishiilijalanjälkeä. Siksi eristysmateriaalin valinnassa on tärkeää huomioida paitsi niiden omat ympäristövaikutukset, myös niiden vaikutukset rakennuksen energiatehokkuuteen.
 
Onnistuneilla ja ympäristötietoisilla valinnoilla rakennusala voi osaltaan edistää kestävämpää tulevaisuutta. Ympäristötuoteselosteet ovat hyvä työkalu rakennusmateriaalien ilmastovaikutusten arviointiin. Niiden avulla hankkeiden johtotahot voivat vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia ja tehdä osansa kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamisen eteen.

Innovaatioita ja ympäristöystävällisempää rakentamista yhteistyön voimalla

On tärkeää muistaa, ettei mikään yksittäinen tuote tai ratkaisu voi yksinään ratkaista ilmastonmuutosta tai muuttaa hankkeen ympäristövaikutuksia yksinomaan positiivisiksi. Kestävien rakennusmenetelmien ja -materiaalien käytön edistämiseksi tarvitaan koko rakennusalan kattavaa yhteistyötä. Valmistajien, arkkitehtien, insinöörien ja loppukäyttäjien on kaikkien puhallettava yhteen hiileen. Jakamalla tietoa ja parhaita käytänteitä muille toimijoille voimme nopeutta rakentamisen ja infrastruktuurin vihreää siirtymää.
 
Teknologian kehittyessä ja tietovarantojen lisääntyessä materiaalien ympäristövaikutuksia voidaan arvioida entistä tarkemmin. Tämä luo innovaatiomahdollisuuksia niin tuotekehityksen kuin rakennustekniikankin puolella. Uusien lähestymistapojen avulla rakennushankkeiden hiilijalanjälkiä voidaan kenties pienentää entisestään. Materiaalivalintojen jatkuva arviointi ja parantaminen on tärkeää, sillä vain niin voimme rakentaa aidosti kestävämpää huomista tuleville sukupolville.
 

Kestävämpi tulevaisuus on kaikkien vastuulla


Ympäristötuoteselosteiden tunnettuus lisääntyy jatkuvasti, ja yhä useampi taho arvioi rakennusmateriaalien kestävyyttä niiden avulla. Ne auttavat hankkeissa työskenteleviä tekemään parempia valintoja paitsi maapallon myös rakennusten kannalta. Mineraalivillan ja PIR:n hiilijalanjälkien vertailu on vain pieni osa laajempaa päätöksentekotapaa, jossa kestävyysnäkökohdat nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Tämän lähestymistavan avulla jokainen alan toimija voi muokata rakennusalaa ja yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan.
 
Mineraalivillan ja PIR:n välinen vertailu on jokseenkin monimutkainen kokonaisuus, ja lopullisessa valinnassa on otettava huomioon muutakin kuin tuotteiden alkuperäinen hiilijalanjälki. Jotta voisimme tehdä parempia valintoja, jotka edistävät kestävämpää rakentamista, meidän on otettava ympäristötuoteselosteiden lisäksi huomioon materiaalien vaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta. Viime kädessä ympäristöystävälliset valinnat ja kestävämpi tulevaisuus ovat meidän jokaisen vastuulla.
 
Jos kiinnostuit aiheesta, lue lisää Recticelin myyttikirjasta  tai ota meihin yhteyttä.
 


 

 

 

Luota faktoihin.

On aika kumota suurimmat väärinkäsitykset PIR-lämmöneristeistä. Lataa myyttikirja, jossa kerromme, miksi PIR on täydellinen eriste loivalle katolle.

Lataa opas PIR-myyteistä arrow_forward