Rakenteellinen energiatehokkuus säästää energiaa, rahaa ja ympäristöä

Uutta taloa rakennettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota rakenteelliseen energiatehokkuuteen hyvissä ajoin jo suunnitteluvaiheessa, jolloin rakenneratkaisut lyödään lukkoon ja talon energiatehokkuudelle luodaan perustat.

Lue julkaisusta

  • Julkaistu
    29 heinäkuu 2020
  • Tyyppi
    Uutiset
Rakenteellinen energiatehokkuus säästää energiaa, rahaa ja ympäristöä

Ratkaisun kestävään ja samalla kustannustehokkaaseen rakentamiseen tarjoaa Recticel Insulation Oy:n tehokkaat PIR- eli polyuretaanilämmöneristeet, joilla varmistat hankkeen laadukkaan onnistumisen alusta loppuun.

Energiatehokkuus tuo säästöjä ja mukavuutta asumiseen

Tehokkaasti eristetty talo on tiivis, jolloin sen vaipparakenteiden eli ulkoseinien ja ylä- ja alapohjien kautta ei pääse lämpöenergia vuotamaan hukkaan. Energiatehokas talo kuluttaa vähemmän energiaa, rahaa säästyy ja päästöt pienenevät. Myös asumismukavuus paranee, kun sisäilma pysyy tasaisen lämpimänä ja vedottomana.

Talonrakentajan iloksi hyvin eristetty talo tarjoaakin taloudellisia hyötyjä jo ensimmäisestä asumisvuodesta lähtien, koska lämmityskustannukset pysyvät alhaisina. Miten nopeasti alkuinvestointi on maksanut itsensä takaisin, riippuu käytetyn energian hinnasta.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n laskelmissa sähkölämmitteisessä pientalossa tehokkaasti lämmöneristetty ratkaisu tulee normaalia eristämistä edullisemmaksi jo 13 vuodessa ja kaukolämmitteisessä kerrostalossa parissakymmenessä vuodessa (laskennallinen korkokanta 0 %).

On hyvä pitää mielessä, että rakennusvaiheessa tehokkaan eristämisen kokonaiskustannus jää pieneksi, kun verrataan jälkikäteen tehtävään lisäeristämiseen. Energiatehokkuuteen tehdyt panostukset nostavat myös talon arvoa pitkällä tähtäimellä.


Tee ilmastoteko ja eristä oikein

Rakentajan valintoja ohjaa usein talon investointi- ja asumiskustannukset, jotka halutaan pitää alhaisina. Valinnoilla on kuitenkin merkitystä myös suuremmassa mittakaavassa, kun ajatellaan koko yhteiskuntaa ja maapalloa.

Suomen hallituksen ilmastotavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali ja fossiilivapaa vuoteen 2035 mennessä. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, joten kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi rakennussektorin päästöjä on vähennettävä. Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii nyt kiireellisiä toimia.

Ilmastoystävällisille rakentamisen ratkaisuille, innovaatioille ja teoille on tarvetta, jotta hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä. Recticel pyrkii osaltaan edesauttamaan vähähiilistä rakentamista tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisen valikoiman energiatehokkaita PIR-eristeitä eri käyttökohteisiin. Olemme myös sitoutuneet pienentämään ja optimoimaan toiminnastamme syntyviä ympäristövaikutuksia.

Lämmitystarpeen vähentäminen ja rakennusten elinkaaren aikainen vähäpäästöisyys onnistuvat parhaiten rakenteellisen energiatehokkuuden avulla. Uudisrakennusten hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa suotuisasti jo rakennushankkeen alkuvaiheessa, kun valitaan tehokkaat PIR-eristeet.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n mukaan energiatehokas eristäminen puolittaa rakennusten vaipan läpi hukatusta lämmöstä aiheutuvat CO2-päästöt elinkaarensa aikana, oli sitten kyseessä sähkölämmitteinen pientalo tai kaukolämmitteinen kerrostalo.

Yksi apukeino asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin on C-lukulaskuri. Laskurin avulla on mahdollista nähdä, että rakenteellisesti energiatehokas ratkaisu pienentää hiilijalanjälkeä jopa 20 %. Ympäristöministeriön pilotoimaa laskentamallia noudattava nettilaskuri on käyttäjälle ilmainen ja helppokäyttöinen.

Laskurista löytyy myös valmiiksi kirjasto tavanomaisista Suomessa käytettävistä rakenteista, joiden avulla arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat voivat vertailla rakenteiden elinkaaren hiilijalanjälkeä. C-lukulaskurissa on myös valmiina arvot, joilla voidaan verrata minimimääräysten mukaisen energiatehokkuuden ja parannetun lämmöneristyksen avulla saavutettavia eroja päästöissä.

Tutustu tästä hiilijalanjälkilaskuriin!


Lainsäädäntö ohjaa kohti vähähiilistä rakentamista

Energiatehokkuutta ohjataan lainsäädännöllä entistä tehokkaampaan suuntaan. Rakentamista ohjaavassa lainsäädännössä myös hiilijalan pienentämiseen kiinnitetään jatkossa yhä enemmän huomiota, jotta vähähiilisen rakentamisen kriteerit täyttyvät.

Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet sekä osittain uudistettu maankäyttö- ja rakennuslaki tulivat voimaan Suomessa 1.1.2018. Määräyskokoelma sisältää muun muassa asetuksen uuden asuinrakennuksen rakenteellisesta energiatehokkuudesta koskien pientaloja, rivitaloja ja kerrostaloja. Korjausrakentamisessa määräyksiä sovelletaan niiltä osin kuin toimenpiteiden laatu ja laajuus sekä rakennuksen käyttötapa edellyttävät.

Lähes nollaenergiarakentaminen on jo nykypäivää. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (2010/31/EU) velvoittaa, että kaikki uudet rakennukset ovat 31.12.2020 jälkeen lähes nollaenergiarakennuksia. Lähes nollaenergiarakennuksilla tarkoitetaan rakennuksia, joiden energiatehokkuus on erittäin korkea, ja joiden tarvitsema vähäinen energia katetaan laajalti uusiutuvalla energialla. Lähes nollaenergiarakennukset ovat toteutettavissa hyvällä suunnittelulla jo olemassa olevilla PIR-eristeratkaisuilla.

Vaatimusten ja määräysten tiukentuessa pitkäikäisille ja energiaa säästäville eristeratkaisuille on tulevaisuudessakin kysyntää. PIR-eristeiden käyttö rakentamisessa onkin hyvää vauhtia yleistymässä.
 

Energiatehokasta rakentamista kevennetysti ilman E-luvun laskentaa

Rakentamismääräykset edellyttävät rakennushankkeeseen ryhtyvältä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi.

Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen pitää osoittaa laskelmilla kuten laskennallisen energiatehokkuuden vertailulla (E-luku) ja rakennuksen lämpöhäviöllä. E-luvun voi laskea esimerkiksi E-lukulaskurin avulla, josta saa myös tulokset rakennusvaipan ominaislämpöhäviöstä ja rakennuksen ostoenergiankulutuksesta. Voit ladata E-lukulaskurin RTT ry:n kotisivuilta.

Uudistuksen myötä asuinrakennusten kelpoisuuden voi osoittaa vaihtoehtoisesti myös rakenteellisella energiatehokkuudella, ilman E-luvun laskentaa. Vaihtoehtoinen ja kevennetty menettely soveltuu uusille asuinrakennuksille, jotka täyttävät Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) pykälän 33 ehdot ja edustavat hyvää rakennustapaa. Eristämällä oikein saat talostasi energiatehokkaan ilman työlästä laskentaa.


Rakenteellinen energiatehokkuus ei tarkoita paksumpia eristekerroksia

Rakenteellisen energiatehokkuuden U-arvovaatimukset (katso taulukko alla) on helppo täyttää Recticelin PIR-eristeillä, joiden lämmöneristävyys on huipputasoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että PIR-eristeellä vaaditun U-arvon saavuttamiseen tarvitaan vähemmän eristettä, jolloin rakenteet voidaan pitää ohuina. Recticelin PIR-eristeellä vaadittu seinän U-arvo 0,12 W/(m2K) täyttyy jo 200 mm ohuella eristekerroksella puurakenteisessa ulkoseinässä.

Alla olevassa taulukossa rakenteellisen energiatehokkuuden U-arvovaatimukset Ympäristöministeriön uuden rakennuksen energiatehokkuusasetuksen mukaisesti (1010/2017 33 §):

U-arvo

Energiatehokkaasti eristetty talo on pitkäikäinen

Talon tulee olla rakenteiltaan kestävä, turvallinen ja pitkäikäinen. Kestän rakentamisen periaatteiden mukaisesti rakennuksen rungon ja ulkovaipan täytyy kestää rakennuksen koko käyttön ajan, joten materiaaleissa ja rakenteissa tulee ennakoida tulevaa. Suomen vaativat sääolosuhteet myös asettavat haasteita talon rakenteille. Hyvin suunnitellut ja toteutetut rakenteet Recticel PIR-eristeillä kestävät huoltovapaasti jopa 50-100 vuotta.

Erityisesti pohjoisen haastavissa sääolosuhteissa rakenteelliseen energiatehokkuuteen on syytä kiinnittää huomiota, jotta vältytään energian ylikulutukselta ja hukalta sekä kosteusongelmilta. Recticelin PIR-eristeet kestävät lämpötilan ja kosteuden vaihteluja ja säilyttävät ominaisuutensa kovissakin olosuhteissa, vakuuttaa Ari Tanni, joka toimii Recticel Insulationin Ruotsin, Norjan ja Baltian kaupallisena johtajana.

Yhtenäinen ja erittäin hyvin lämpöä eristävällä PIR-eristekerroksella vältetään rakenteiden mahdolliset kylmäsillat ja aikaansaadaan hyvä ilmatiiviys rakennuksen vaipassa ja rakenteiden liitoskohdissa. Hyvän ilmatiiviyden ja PIR-eristeen suuren vesihöyrynvastuksen ansiosta kosteus ei pääse rakenteisiin vaan poistuu hallitusti ilmanvaihdon kautta.

Kaipaatko teknistä apua projektisi suunnittelussa? Ota yhteyttä! Autamme mielellämme.

Haluatko kuulla lisää eristämisestä ja energiatehokkaasta rakentamisesta? Tilaa uutiskirjeemme!

 

Lisätietoa rakenteellisesta energiatehokkuudesta ja linkit laskureihin ja oppaisiin:

Ympäristöministeriö: Suomen rakentamismääräyskokelma - Energiatehokkuus

Ympäristöministeriön uudistettu asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017)

E-lukulaskuri energiatehokkuusasetuksen pykälälle 33 - Eristeteollisuus

C-lukulaskuri asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljelle - Eristeteollisuus

Rakenteellinen energiatehokkuus -oppaat - Eristeteollisuus

RTT:n Eristeteollisuus: kattavasti tietoa rakenteellisesta energiatehokkuudesta

Lisätietoa ja opastusta rakentamisen ja rakennuttamisen ammattilaisille on tarjolla ladattavissa oppaissa, joissa kerrotaan rakenteellisen energiatehokkuuden parhaista käytännöistä ja toteutuksista. Oppaat ovat ladattavissa RTT:n Eristeteollisuuden verkkosivuilta.