Recticeli klientide, lõpptarbijate ja tarnijate andmekaitse-eeskiri

Kohaldamisala

Andmekaitse-eeskiri kehtib ettevõtte Recticel NV/SA, juriidiline aadress Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, Belgia, registrikood 0405666668, ning selle EMP tütar- ja sidusettevõtete kohta (edaspidi: Recticel), nagu on kirjas meie viimases majandusaasta aruandes, mille leiate ettevõtte veebisaidilt.

Eeskirja kohaldatakse klientide, tarnijate ning praeguste ja tulevaste lõpptarbijate isikuandmetele, mida Recticel töötleb. Lisateavet selle kohta, kuidas Recticel töötleb teie isikuandmeid veebisaidi kasutamise ajal, leiate Recticeli veebisaidi kasutajate andmekaitse-eeskirjast.

Recticel on võtnud oma kohuseks järgida kõiki kohaldatavaid andmekaitseseadusi ja -määrusi.

Mis eesmärkidel Recticel lõpptarbijate, klientide või tarnijate isikuandmeid töötleb?

Recticel töötleb klientide, lõpptarbijate ja tarnijate isikuandmeid toimingute jaoks, mis kuuluvad meie äritegevuse hulka, näiteks:

 • kohaldatavate õiguslike või regulatiivsete nõuete täitmine või nõuetelevastavuse tagamine;
 • klientide ja tarnijate haldamine;
 • tellimuste ja tarnete haldamine;
 • raamatupidamine ja arvete esitamine;
 • Recticeli hangitavate või tarnitavate toodete ja teenuste kohta teabe pakkumine või selle hankimine;
 • (otse)turundus;
 • uuringud;
 • klientide, tarnijate, klientide või tarnijate äripartnerite ning praeguste ja tulevaste lõpptarbijate päringutele, kaebustele ja taotlustele vastamine, sh sotsiaalmeedias;
 • vaidluste lahendamine;
 • suhtekorraldus ja äritegevuse arendamine;
 • hangitud või tarnitud toodete ja teenustega seotud riskianalüüs ja hoolsuskohustuse kontrollimine;
 • statistika;
 • juurdepääsu reguleerimine ja turvalisuse tagamine;
 • ettevõtte ja äripartnerite õiguste kaitsmine.

 Milliseid isikuandmeid Recticel eelmainitud eesmärkidel töötleb?

Recticel võib töödelda eelmainitud eesmärkidel muu hulgas:

 • kontaktandmeid (näiteks andmeid, mis esinevad tavaliselt visiitkaardil (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel, tööajad, vastutusala));
 • andmeid selle kohta, millal ja kus me kohtusime või suhtlesime;
 • andmeid eelneva töökogemuse, hariduskäigu üksikasjade, publikatsioonide või postituste kohta (näiteks kui see on vajalik Recticeli ja teie tööandja-ettevõtte võimaliku partnerluse jaoks);
 • kaebuste üksikasju;
 • eluviisi ja sotsiaalsete tingimuste teavet, kui olete selle meile esitanud (näiteks hobid, toidueelistused, sünnipäev);
 • konfidentsiaalsed andmeid spetsiifilistel, konkreetsetel põhjustel (näiteks terviseandmed turvalisuse tagamiseks juhul, kui külastate meie hoonete teatud osi).

Kogume selliseid andmeid juhul, kui teie need meile esitate, kui teised isikud need meile esitavad (nt teie tööandja, kolmandast isikust teenuseosutaja) või kui need on avalikud.

Millised on sellise andmetöötluse õiguslikud alused?

Kasutame teie isikuandmeid eelmainitud eesmärkidel, sest:

 • Recticel on kohustatud töötlema isikuandmeid seaduse või mistahes kohtu või järelevalveasutuse otsuse alusel (nt dokumentide säilitamine järelevalveasutusele esitatavate aruannete jaoks, teabe esitamine ametiasutusele või õiguskaitseorganile);
 • isikuandmete töötlemine on lubatud, et luua, täita või lõpetada lepingulisi suhteid (nt tarnija konsultantide või töötajate elulookirjelduste kasutamine ja säilitamine, et otsustada, kas teha nendega koostööd);
 • see on vajalik Recticeli õigustatud huvide kaitsmiseks, kuid üksnes juhul, kui üksikisiku huvid või põhiõigused ja -vabadused ei ole neist ülekaalukamad (nt võime nõuda turvakaalutlustel ametlikku tuvastamist, enne kui lubame teid oma hoonetesse);
 • te olete andnud meile selleks sõnaselge nõusoleku (delikaatsete isikuandmete töötlemine või otseturundus juhul, kui te pole klient).

 Isikuandmete edastamine ja ühiskasutusse andmine

Võime jagada teie isikuandmeid Recticeli sidusettevõtete, pädevate ametiasutuste, teie tööandja ja/või nende nõunike, teie nõunike või kolmandate isikutega, kes vajavad neid põhjendatult eelmainitud eesmärkidel ja alustel.

Võime edastada teie andmeid Recticeli äriüksusele või kolmandale isikule väljapoole EMPd. Sellisel juhul kohaldame teie isikuandmete kaitseks isikuandmete edastamise lepinguid, mis põhinevad Euroopa Komisjoni standardklauslitel või muudel küllaldastel kaitsemeetmetel. Lisateavet saate, kui võtate meiega ühendust (vt kontaktandmete jaotist allpool).

Teie õigused

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna resident, siis on teil olenevalt GDPR-i olukorrast ja tingimustest õigus: a) oma isikuandmetele juurde pääseda, sh neist koopiat küsida; b) taotleda oma isikuandmete parandamist; c) taotleda oma isikuandmete ülekandmist; d) taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist; e) keelata oma isikuandmete töötlemine, eriti otseturunduse eesmärgil; f) taotleda oma isikuandmete kustutamist; g) taotleda oma isikuandmete tühistamist ja h) juhul, kui olete andnud isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, siis on teil igal ajal õigus see nõusolek tagasi võtta.

Samuti on teil õigus esitada kaebus koduriigi järelevalveasutusele.

Õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust (vt kontaktandmete jaotist allpool).

Recticel säilitab teie andmeid

Säilitame ja töötleme teie isikuandmeid kõige kauem järgmiste ajavahemike jooksul: a) kuni kogumiseesmärkide saavutamiseni; b) kuni seadusjärgse säilitusperioodi lõpuni; c) kuni asjaomase toimingu suhtes võidakse algatada kohtuprotsess või juurdlus.

Teie isikuandmete säilitamise ajal rakendame tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis tagavad andmete küllaldase kaitse, sh koostame ja rakendame kordasid isikuandmetele juurdepääsu reguleerimiseks; ruumidele füüsilise juurdepääsu reguleerimiseks; tulemüüride, krüpteerimise ja viirusetõrjetarkvara kasutamiseks. Koolitame andmekaitse ja IT-turbe tagamiseks jätkuvalt oma töötajaid.

 Kontaktandmed

Kui teil on selle veebisaidi või eraelu puutumatuse tagamise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust posti teel [ERALDI AADRESS nt Recticel NV/SA – Privacy, Tramstraat 12, Wevelgem] või e-posti teel [ERALDI E-POSTI AADRESS nt dataprotection@recticelinsulation.com].

Kui meie vastus ei rahulda teid, võite esitada kaebuse ühele riiklikule andmekaitse järelevalveasutusele, kelle kontaktandmed leiate siit: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm