Uuenduslikkus ja kestlikkus

Kestlikkus Recticeli strateegia ja ettevõtte väärtuste osana

 2016. aastal sõnastas Recticel põhjalikult ümber oma põhiväärtused, et meie organisatsioon saaks oma tegevuses ja suhtumistes täielikult joonduda ettevõttesiseste ja -väliste huvirühmade järgi. Praegu võib kontserni põhiväärtused kokku võtta järgmiselt:

• me püüdleme tulemuste poole
• me uuendame, et luua väärtust
• me tegutseme lugupidavalt ja ausalt
• me teeme võidu nimel koostööd
• me võtame omaluse ja tunneme end vastutavana

Value 1Value 2Value 3Value 4Value 5

Recticeli kontserni kestlikkusstrateegia töötati välja selleks, et reageerida põhilistele ülesannetele, näiteks energia säästmine, CO2 heite vähendamine ning elanikkonna vananemise ja kasvuga seonduv. Ühtlasi on kestlikkus kontsernile loomuomane. Seda näitavad ettevõtte põhiväärtused, millest üks on „Me tegutseme lugupidavalt ja ausalt“. Recticel Insulation järgib seda väärtust, näidates üles lugupidamist kogu ühiskonna, eriti oma töötajate, partnerite, planeedi ja õigusruumi vastu. Ootame, et meie põhiväärtusi rakendaksid peale meie kaastöötajate ka meie partnerid.

Polüuretaan: kestlik isolatsioonimaterjal

Recticel Insulationi tooted toovad märkimisväärset keskkonnakasu. Tõhus isolatsioon tähendab, et kütmiseks ja jahutamiseks vajatakse vähem energiat. Tänu sellele vähenevad CO2 heitkogused, mis tähendab, et meie isolatsioonitooted annavad olulise panuse globaalse soojenemise vastasesse võitlusesse.

Teine tähtis keskkonnaeelis on meie toodete vastupidavus. Polüuretaanist isolatsiooniplaatide kasutusiga on 50 aastat. Nende isolatsiooninäitajad jäävad muutumatuks kogu toote kasutusea vältel, mis teeb sellest materjalist väga kestliku lahenduse.

Polüuretaan: kestlik isolatsioonimaterjal | Recticel Insulation

Me soovime suurepäraste lahenduste ja teenustega pakkuda sisemist heaolutunnet nii iseendale kui ka tulevastele põlvedele.

Keskkonnasertifikaadid

  • BREEAM-i punktid

    BREEAM on Euroopas kõige laialdasemalt kasutatav hoonete hindamise ja sertifitseerimise meetod. See toetab ehitajaid, arhitekte, töövõtjaid ja muid huvirühmi säästvate ehitustavade juurutamisel.
     
  • Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD)

    Toote keskkonnadeklaratsioonis võetakse kokku olelusringi hindamise tulemused. See dokument väljendab toote arvuliselt keskkonnamõju, mis on jaotatud mitmesse mõjukategooriasse. See pole mõeldud toodete võrdlemiseks, kuid võimaldab välja arvutada hoone üldise keskkonnamõju.

Meie uued tooted: ajendatud kestlikust uuendamisest

Kestlik uuendamine on üks Recticeli uurimis- ja arendustegevuse peamisi tõukejõude. See on otsustav tegur kogu meie tegevuses. Recticeli kontsernis on otsustatud pidevalt vähendada ettevõtte tegevuse negatiivset mõju ja seega optimeerida Recticeli positiivset mõju kogu väärtusahela ulatuses. See saavutatakse tänu kogu kontserni uuendustegevust juhtiva ja ettevõtte kestlikkuskava algatanud kestliku uuenduse osakonna tööle.

Tänu sellele on välja töötatud „väikese lambdaga“ isolatsioonimaterjalid (lambda väärtust on vähendatud 22lt 19le). Xentro® on saavutanud paremad isolatsiooninäitajad. Selle toote soojusjuhtivustegur (ƛ väärtus) on 13% väiksem kui turul pakutaval võrdlustootel.

Meie CO2-jalajälje vähendamine

Me pingutame pidevalt selle nimel, et meie CO2-jalajälg oleks võimalikult väike, ühtaegu vähendades oma tegevuse negatiivset ja suurendades oma toodete positiivset mõju. Meie hinnangul hoidsid meie isolatsioonilahendused 2017. aastal ära 30 korda rohkem CO2 heitmeid, kui oli kogu meie väärtusahela tekitatud CO2 heitkogus.

Püüame ka vähendada oma tehaste energiatarvet. Enamik meie tehastest on sertifitseeritud ISO 14001 keskkonnakaitse standardite järgi.

Uute tehaste rajamisel ja käikulaskmisel valime võimaluse korral rohelised energiaallikad, et vähendada oma CO2-jalajälge.

Jäätmekäitlus ja ringlussevõtt

Me otsime uusi viise, et vältida jäätmete tekkimist tootmisprotsessis, ning ka tootmisjäätmete ja olelusringi lõppfaasi jõudnud toodete taaskasutamise või ringlussevõtu võimalusi. Samuti püüame kasutada võimalikult vähe taastumatuid loodusvarasid.