Recticel paziņojumi par privātumu klientiem, galapatērētājiem un piegādātājiem

Darbības joma

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Recticel NV/SA, reģistrēts Beļģijā, adrese Olympiadenlaan 2, 1140 Evere, ar numuru 0405666668, un uz tā meitasuzņēmumiem un saistītajiem uzņēmumiem EEZ (turpmāk: “Recticel”), kā uzskaitīts mūsu pēdējā gada pārskatā, kas pieejams mūsu korporatīvajā tīmekļa vietnē.

Tas attiecas uz personas datiem, ko Recticel apstrādā saistībā ar klientiem, piegādātājiem un potenciāliem un esošajiem galapatērētājiem. Lai uzzinātu par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumā ievākto personas datu apstrādi, ko veic Recticel, skatiet mūsu Recticel paziņojumu par privātumu tīmekļa vietnes apmeklētājiem”.

Recticel ir apņēmies izpildīt visus spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus un noteikumus.

Kādiem mērķiem Recticel apstrādā ar galapatērētājiem, klientiem un piegādātājiem saistītos personas datus?

Saistībā ar klientiem, galapatērētājiem un piegādātājiem Recticel apstrādā personas datus ar mērķi veikt darbības, kas veido mūsu uzņēmējdarbību, piemēram:

 • Izpildīt juridiskās un normatīvās prasības vai nodrošināt atbilstību tām
 • Pārvaldīt klientus un piegādātājus
 • Pārvaldīt pasūtījumus un piegādes
 • Finanšu grāmatvedības un rēķinvedības darbības
 • Sniegt vai pieprasīt informāciju par produktiem un pakalpojumiem, ko iegādājas vai piegādā Recticel
 • (Tiešā) mārketinga
 • izpēte
 • Risināt klientu, piegādātāju un mūsu klientu vai piegādātāju sadarbības partneru, kā arī potenciālo un esošo galapatērētāju pieprasījumus, sūdzības un prasības, tostarp sociālajos plašsaziņas līdzekļos;
 • Risināt strīdus
 • Sabiedrisko attiecību un uzņēmējdarbības izaugsmes darbības
 • Veikt riska analīzes un uzticamības pārbaudes saistībā ar saņemtajiem vai piegādātajiem produktiem un pakalpojumiem
 • Statistikas darbības
 • Piekļuves kontrole un drošība
 • Aizsargāt jūsu un mūsu sadarbības partneru tiesības

Kādus personas datus Recticel apstrādā šiem mērķiem?

Minētajiem mērķiem Recticel var cita starpā izmantot:

 • Kontaktinformācijas datus (piemēram, tādus datus, kas parasti ir norādīti uz vizītkartēm, kā jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, jūsu saziņas valoda, pieejamība, profesionālās atbildības joma)
 • ziņas par to, kad un kur mēs satiekamies, kā arī saziņu
 • Līdzšinējās nodarbinātības, izglītības datus, publikācijas un apziņošanu (piemēram, ja tas ir nozīmīgi iespējamai partnerībai starp Recticel un uzņēmumu, kurā strādājat)
 • Sūdzību datus
 • Dzīvesstila un sociālo apstākļu datus, ja esat piedāvājuši šādu informāciju (piemēram, par vaļaspriekiem, uztura izvēlēm, dzimšanas dienu)
 • Jutīgus datus īpašiem un specifiskiem mērķiem (piemēram, veselības datus drošības mērķiem, ja apmeklējat noteiktas zonas mūsu telpās)

Mēs apkopojam šos datus, ja jūs mums tos sniedzat, jo citas personas mums sniedz šos datus (piem., jūsu darba devējs, trešās puses pakalpojumu sniedzējs) vai tie ir publiski pieejami.

Kāds ir juridiskais pamats šo datu apstrādei minētajiem mērķiem?

Mēs izmantojam jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, jo:

 • Saskaņā ar tiesību aktiem vai ar tiesu vai regulatīvas iestādes izdotu rīkojumu Recticel ir pienākums apstrādāt personas datus (piem., uzglabāt reģistrus regulatīvai ziņošanai, sniegt informāciju valsts struktūrai vai tiesībsargājošai iestādei)
 • personas datu apstrāde ir atļauta, lai nodibinātu, īstenotu vai izbeigtu līgumattiecības (piem., izmantot un saglabāt konsultantu vai personu, kas strādā pie piegādātāja, CV ar mērķi izlemt par iespējamu sadarbību)
 • tas ir nepieciešams Recticel leģitīmo interešu sasniegšanas mērķiem, taču tikai tad, ja šādas intereses nepārkāpj indivīdu intereses vai pamattiesības un brīvības. (piem., mēs varam pieprasīt oficiālu identifikāciju, pirms ļaujam jums iekļūt mūsu ēkās, drošības apsvērumu dēļ)
 • jūs mums sniedzāt skaidri izteiktu piekrišanu (jutīgu datu apstrādei un tiešajam mārketingam, ja neesat klients).

Jūsu personas datu nodošana un kopīgošana

Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar Recticel saistītajiem uzņēmumiem, kompetentajām iestādēm, jūsu darba devēju un/vai to konsultantiem, jūsu konsultantiem vai citām trešām pusēm, kam ir pamatoti nepieciešami jūsu personas dati iepriekšminētajiem mērķiem un pamatojumam.

Mēs varam nodot jūsu datus Recticel vienībai vai trešai personai, kas atrodas ārpus EEZ. Ja mēs tā darām, mēs noslēgsim personas datu nodošanas vienošanos, pamatojoties uz tipveida klauzulām, ko publicējusi Eiropas Komisija, lai pasargātu jūsu personas datus, vai ievērojot citus pienācīgus aizsardzības pasākumus.  Lai uzzinātu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, kā izklāstīts sadaļā “Saziņa”.

Jūsu tiesības

Ja esat iedzīvotājs Eiropas Ekonomikas zonā, jums atkarībā no situācijas un VDAR izklāstītajiem apstākļiem ir tiesības: (a) piekļūt saviem personas datiem, tostarp pieprasīt to eksemplāru; (b) pieprasīt jūsu personas datu labošanu; (c) pieprasīt jūsu personas datu pārnesamību; (d) pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu; (e) iebilst pret jūsu personas datu apstrādāšanu, jo īpaši attiecībā uz tiešo mārketingu; (f) pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu; (g) pieprasīt jūsu personas datu atcelšanu; un (h) ja esat sniedzis/-gusi piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu.

Tāpat jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu mītnes valsts uzraudzības iestādē.

Lai izmantotu kādu no savām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, kā izklāstīts sadaļā “Saziņa”.

Recticel saglabā jūsu datus

Mēs uzglabāsim un apstrādāsim jūsu personas datus laikposmā, kas ir visilgākais no turpmākajiem: (a) tik ilgi, cik nepieciešams mērķim, kuram tie ir vajadzīgi; (b) juridiski vai normatīvi noteiktā glabāšanas laikposmā; (c) tik ilgi, kamēr var būt ierosināta tiesvedība vai izmeklēšana saistībā ar attiecīgo darbību.

Laikā, kamēr uzglabājam jūsu personas datus, mēs veiksim tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni to aizsardzībai, tostarp izstrādāsim un ieviesīsim procedūras, kas saistītas ar piekļuves kontroli personas datiem, fizisku pieejas kontroli telpām, ugunsmūriem, šifrēšanu, pretvīrusu programmatūrām. Turklāt mēs darbiniekiem nodrošinām datu aizsardzības un IT drošības apmācības.

Saziņa

Ja jums ir jautājumi par šo tīmekļa vietni un to, kā mēs ievērojam jūsu privātuma tiesības, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz adresi [ĪPAŠI PAREDZĒTA ADRESE, piem., Recticel NV/SA - Privacy, Tramstraat 12, Wevelgem,] vai e-pasta adresi [ĪPAŠI PAREDZĒTA E-PASTA ADRESE, piem., dataprotection@recticelinsulation.com].

Ja nesaņemat no mums apmierinošu atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību kādā no mūsu valsts uzraudzības datu aizsardzības iestādēm, kuru kontaktinformāciju atradīsit šeit: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm