Regulamin korzystania z witryny internetowej

Zakres

Odwiedzasz stronę internetową należącą do Recticel , S.A., spółki zarejestrowanej w Belgii pod adresem Bourgetlaan 42 Avenue du Bourget, 1130 Brussels z numerem w rejestrze 0405666668 (zwanej dalej: „Recticel”).

Odwiedzając tę stronę internetową, potwierdzasz, że znasz i rozumiesz treść regulaminu.

Treści

Za pośrednictwem tej witryny internetowej Recticel informuje Cię o swojej działalności oraz o oferowanych produktach i usługach.

Recticel zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej witryny internetowej oraz jej treści w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia.

Podjęto wszelkie starania, aby treść tej witryny internetowej była jak najbardziej poprawna. Jednak Recticel nie gwarantuje prawdziwości, wiarygodności, aktualności ani odpowiedniości zamieszczonych tu informacji do określonego celu.

W witrynie mogą się znajdować łącza do zewnętrznych witryn. Korzystając z tych łączy, opuszczasz naszą stronę internetową. Nawet jeśli dane łącze zostało utworzone lub autoryzowane przez Recticel, to nie oznacza, że Recticel akceptuje treść zewnętrznych witryn internetowych ani że ponosi odpowiedzialność ze inną firmę. Recticel nie ma żadnej kontroli nad treścią powiązanych witryn internetowych i za nie nie odpowiada. Recticel nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe zewnętrznych firm, ich treść ani funkcjonalność.

Własność intelektualna

Nasza witryna internetowa oraz jej elementy (tekst, logotypy, marki, nazwy handlowe, układ graficzny, obrazy, zdjęcia, filmy, grafiki i inne elementy widoczne na stronach) są chronione prawem własności intelektualnej. Recticel zabrania korzystania, powielania, eksponowania, upubliczniania, usuwania, modyfikowania itp. tych elementów — zarówno częściowego jak i w zmienionej formie bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Recticel na piśmie.

Prywatność danych

Patrz informacja o poszanowaniu danych osobowych.

Odpowiedzialność

Recticel nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem korzystania z witryny (np. wirusy komputerowe, uszkodzone pliki, utrata programów i innych danych, szkody pośrednie, utrata zysku itp.). Ponadto Recticel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu witryny ani za ewentualne szkody będące następstwem tych przerw.

Obowiązujące przepisy prawa

Wszelkie kwestie dotyczące witryny są regulowane prawem belgijskim niezależnie od tego, czy przepisy lokalne stanowią inaczej. Wszelkie spory dotyczące niniejszej witryny będą rozstrzygane wyłączenie przez sądy w Brukseli.