Informacja o ochronie prywatności odbiorców końcowych i dostawców Recticel

Zakres

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie  w firmie Recticel Insulation - Privacy, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium pod numerem 0405666668 oraz w jej spółkach zależnych i stowarzyszonych w obszarze EOG (zwanych dalej łącznie: "Recticel"), figurujących w naszym ostatnim sprawozdaniu rocznym, zamieszczonym na naszej stronie https://www.recticel.com/investors/annual-half-year-reports.html.

Dotyczy ono przetwarzanych przez Recticel danych osobowych klientów, dostawców oraz potencjalnych i rzeczywistych odbiorców końcowych. Przy przetwarzaniu danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Recticel powołuje się na “ Informacje o ochronie prywatności Recticel dla odwiedzających stronę internetową”.

Recticel zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji odnoszących się do ochrony danych.

 

W jakich celach Recticel przetwarza dane osobowe odbiorców końcowych, klientów i dostawców?

W odniesieniu do klientów , odbiorców końcowych i dostawców , firma Recticel przetwarza dane osobowe w celu wykonywania czynności, które stanowią część jej działalności, takie jak:

 • Obowiązujące wymogi prawne lub regulacyjne tudzież zapewnienie zgodności z tymi wymogami
 • Zarządzanie klientami i dostawcami
 • Zarządzanie zamówieniami i dostawami
 • Rachunkowość finansowa i fakturowanie
 • Udzielanie informacji lub zapytanie o informacje o produktach i usługach, które Recticel nabywa lub dostarcza
 • Marketing (bezpośredni)
 • Badania
 • Rozpatrywanie zapytań, skarg i wniosków, w tym na portalach społecznościowych klientów, dostawców , partnerów handlowych naszych klientów lub dostawców oraz potencjalnych i rzeczywistych odbiorców końcowych
 • Zarządzanie sporami
 • PR (Public relations) i rozwój działalności
 • Analiza ryzyka i kontrole należytej staranności dotyczące produktów i usług nabytych lub dostarczonych przez firmę Recticel
 • Prowadzenie statystyk
 • Kontrola dostępu i bezpieczeństwo
 • Ochrona naszych praw i praw naszych partnerów biznesowych

 

Jakie dane osobowe Recticel przetwarza  w tych celach?

W tych celach Recticel może wykorzystywać między innymi:  

 • Dane kontaktowe (na przykład dane zazwyczaj zamieszczane na wizytówkach, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, język komunikacji, dostępność, zakres obowiązków i odpowiedzialności zawodowych)
 • Historia czasu i miejsca  zapoznania się z firmą oraz komunikacja z firmą
 • Wcześniejsze zatrudnienie, dane dot. wykształcenia, publikacje lub komunikacja zamieszczana na stronie internetowej (na przykład, gdy jest to istotne dla planowanego partnerstwa między Recticel a firmą, dla której Pan/Pani pracuje)
 • Treści reklamacji (skarg)
 • Styl życia i warunki społeczne, jeśli zgłosił Pan/Pani takie informacje (na przykład spędzanie wolnego czasu, preferencje żywieniowe, data urodzin)
 • Dane wrażliwe dla konkretnych, jasno określonych celów  (na przykład dane dotyczące zdrowia dla celów bezpieczeństwa, kiedy odwiedza Pan/Pani niektóre części naszego zakładu )

Zbieramy takie dane, gdy je nam Pan/Pani udostępni, ponieważ inne osoby przekazują je nam (np. Pana/Pani pracodawca, zewnętrzny dostawca usług) lub dlatego, że są one publicznie dostępne.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania tych danych w takich celach?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach wymienionych powyżej, ponieważ:

 • firma Recticel jest zobowiązana do przetwarzania danych osobowych na mocy prawa lub nakazu dowolnego organu sądowego lub regulacyjnego (np. Prowadzenia rejestrów do celów sprawozdawczości regulacyjnej, dostarczania informacji organowi publicznemu lub organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie prawa – np. organowi ścigania)
 • przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone w celu nawiązania, realizacji lub rozwiązania stosunku umownego (np. wykorzystanie i przechowywanie życiorysów konsultantów lub osób pracujących z dostawcą w celu podjęcia decyzji o współpracy z nimi)
 • jest to konieczne do realizacji uzasadnionych interesów Recticel, ale tylko wtedy, gdy interesy te nie naruszają interesów lub podstawowych praw i wolności jednostki (np. możemy poprosić o formalną identyfikację przed umożliwieniem dostępu do naszych budynków ze względów bezpieczeństwa i ochrony)
 • wyraził Pan/Pani wyraźną zgodę (na przetwarzanie wrażliwych danych lub na marketing bezpośredni, w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani klientem).

 

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe spółkom stowarzyszonym Recticel, właściwym organom, pracodawcy i / lub ich doradcom, Państwa doradcom lub innym osobom trzecim, które zasadnie potrzebują Państwa danych osobowych do celów i na podstawie wymienionych powyżej powodów.

Możemy przekazywać dane osobowe innym firmom w ramach organizacji podmiotu Recticel lub stronie trzeciej mającej siedzibę poza EOG. Jeśli to zrobimy, to tylko na podstawie podpisanych wcześniej umów o przekazywaniu danych osobowych w oparciu o standardowe klauzule opublikowane przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych lub o inne odpowiednie środki ochrony.  W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do skontaktowania się z nami, jak opisano poniżej w punkcie "Kontakt".

 

Państwa prawa

Jeżeli jest Pan/Pani mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w zależności od sytuacji i warunków wymienionych w RODO – ma Pan/Pani prawo, by: (a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym wnioskowania o ich kopię; (b) zażądać sprostowania swoich danych osobowych; (c) zażądać przeniesienia swoich danych osobowych (prawo do przenoszalności danych); (d) zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (e) sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do marketingu bezpośredniego; (f) zażądać usunięcia danych osobowych; (g) zażądać anulowania danych osobowych; oraz (h) jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma  Pan/Pani prawo wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili.

Ma Pan/Pani  również prawo do złożenia skargi do organu nadzoru w Państwa kraju ojczystym.

W celu skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami, jak określono poniżej w punkcie „Kontakt”.

 

Recticel przechowuje dane osobowe (chroniąc je)

Będziemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe dla jednego z następujących okresów, najdłużej: (a) tak długo, jak to konieczne do celu, do którego są wymagane, (b) zgodnie ze wszelkimi przepisami ustawowymi i innymi wiążącymi normami mającymi zastosowanie do okresu przechowywania, (c) tak długo, jak postępowanie sądowe lub dochodzenie może zostać wszczęte w związku z odnośną działalnością.

W czasie, w którym przechowujemy dane osobowe, podejmiemy techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w celu ich ochrony, w tym opracowania i wdrożenia procedur dotyczących kontroli dostępu do danych osobowych, fizycznej kontroli dostępu do lokali, fire walls [urządzeń ograniczających dostęp sieci zewnętrznych do sieci wewnętrznych], szyfrowania, oprogramowania antywirusowego. Ponadto zapewniamy pracownikom szkolenia z zakresu ochrony danych i bezpieczeństwa IT.

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tej strony internetowejlub tego, jak przestrzegamy Państwa prawo do prywatności , prosimy o skontaktowanie się z nami   pocztą elektroniczną na Recticel Insulation - Privacy, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium, lub pocztą elektroniczną na privacy.insulation@recticel.com.

Jeśli nie otrzyma Pan/Pani  od nas odpowiedniej odpowiedzi, ma  Pan/Pani  możliwość złożenia skargi do jednego z krajowych organów nadzorujących ochronę danych, którego dane kontaktowe znajdziecie Państwo  pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.