Innovation och hållbarhet

Hållbarhet som en del av Recticels strategi och företagsvärderingar

2016 omdefinierade Recticel noggrant dess grundläggande värderingar för att göra det möjligt för organisationen att fullständigt rikta in sina åtgärder och hållning mot interna och externa intressenter. Idag kan gruppens grundläggande värderingar sammanfattas enligt följande:

•Vi eftersträvar resultat
•Vi förnyar för att skapa värde
•Vi agerar med respekt och integritet
•Vi samarbetar för att vinna
•Vi tar ansvar och vet våra skyldigheter

Value 1Value 2Value 3Value 4Value 5

Recticel Groups hållbarhetsstrategi utvecklades för att svara på viktiga utmaningar som energibevarande, koldioxidminskning och en åldrande och ökande befolkning. Hållbarhet är även djupt förankrat i gruppens DNA. Detta är uppenbart i företagets grundläggande värderingar, varav ett är ”Vi agerar med respekt och integritet”. Recticel Insulation håller fast vid detta genom att visa respekt för allt och alla, i synnerhet våra anställda, partners, planeten och lagstiftningen. Vi förväntar oss att våra grundläggande värden ska tillämpas inte bara av våra kollegor, utan även av våra partners.

Polyuretan: det hållbara isoleringsmaterialet

Recticel Insulation produkter erbjuder betydande miljövinster. Effektiv isolering innebär ett lägre energibehov för uppvärmning och kylning. Som ett resultat minskar koldioxidutsläppen vilket innebär att våra isoleringsprodukter bidrar på ett betydande sätt till kampen mot den globala uppvärmningen.

Våra produkters hållbarhet är en annan viktig vinst för miljön. Isoleringsskivor av polyuretan har en 50-årig livslängd. Den isolerande förmågan förblir oförändrad genom hela produktens livslängd vilket gör den till en mycket hållbar lösning.

 

Hållbarhet som en del av Recticels strategi | Recticel Insulation

Vi vill skapa en upplevelse av “Bra känsla inombords” för oss själva och för kommande generationer genom högpresterande lösningar och tjänster.

Miljöcertifieringar

  • BREEAM poäng

    BREEAM är Europas mest använda bedömnings- och certifieringsmetod för byggnader. Den stödjer byggare, arkitekter, entreprenörer och andra användare i framgångsrik implementering av hållbara byggmetoder.
     
  • Miljövarudeklaration (EPD)

    Resultaten från en Livscykelanalys (LCA) sammanfattas i en EPD. Detta dokument anger en produkts miljöpåverkan i siffror, indelad i olika påverkanskategorier. Det är inte avsett för att jämföra olika produkter utan gör det möjligt att beräkna en byggnads totala miljöpåverkan.

Våra nya produkter: drivna av hållbar innovation

Hållbar innovation är en av de primära drivkrafterna för Recticels forsknings- och utvecklingsarbete. Det är en avgörande faktor i allt vi gör. Recticel Group är fast beslutna att fortsätta minska sin verksamhets negativa påverkan och optimera Recticels positiva påverkan genom hela värdekedjan. Detta ska åstadkommas genom arbetet vid avdelningen för hållbar innovation (SID) som leder alla gruppens innovationer och som har initierat företagets hållbarhetsprogram.

Detta har lett till utvecklingen av isoleringsmaterial med ”lågt lambda” (med ett lambdavärde sänkt från 22 till 19). Xentro® uppnår högre isoleringsprestanda. Denna produkt har en värmeledningskoefficient (ƛ-värde) som är 13 % lägre än marknadens referensprodukt.

Minimera våra kolspår

Vi arbetar konstant på att minimera våra kolspår genom att minska den negativa påverkan våra verksamheter har samtidigt som vi på ett betydande sätt ökar våra produkters positiva påverkan. Enligt vår uppskattning var de koldioxidutsläpp som våra isoleringslösningar har förhindrat under 2017 sammanlagt 30 gånger högre än våra kolspår i värdekedjan.

Vi försöker även minska energiförbrukningen i våra fabriker. De flesta av våra produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001 standarder för miljöskydd.

När vi utvecklar eller lanserar nya produktionsanläggningar väljer vi gröna energikällor där det är möjligt för att minska våra kolspår.

Avfallshantering och återvinning

Vi letar efter nya sätt att undvika avfall under produktionsprocessen så väl som möjligheter att återanvända eller återvinna produktionsavfall och produkter som är uttjänta (EOL). Vi försöker även att minimera användningen av våra ändliga naturresurser.