Meddelande om Recticel sekretesspolicy till kunder, slutkunder och leverantörer

Omfattning

Denna sekretesspolicy gäller för Recticel Insulation, registrerat i Belgien med adress Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium, under företagsnummer 0405666668, och dess dotterbolag och filialer i EES (EEA) (nedan: "Recticel") som finns listade i vår senaste årsrapport, se https://www.recticel.com/investors/annual-half-year-reports.html.

Sekretesspolicyn omfattar personuppgifter som Recticel kan komma att behandla i relation till kunder, leverantörer och potentiella och faktiska slutkonsumenter. Vad gäller Recticels behandling av personuppgifter i samband med era besök på vår webbplats, hänvisar vi till vår "Recticel Privacy Notice for Website Visitors/Recticel sekretesspolicy för webbplatsbesökare".  

Recticel förbinder sig att följa alla gällande lagar och bestämmelser om dataskydd.

 

För vilka ändamål behandlar Recticel personuppgifter som kan avse slutkonsument, kund eller leverantör?

För kunder, slutkonsumenter och leverantörer kan Recticel behöva behandla personuppgifter för att utföra aktiviteter som ingår i vår affärsverksamhet, som:

 • Tillämpning av lagar eller föreskrifter, eller säkerställande av överensstämmelse med dessa
 • Kund- och leverantörshantering
 • Order- och leveranshantering
 • Finansiell redovisning och fakturering
 • Att tillhandahålla eller begära information om produkter och tjänster som Recticel införskaffar eller levererar
 • Direktmarknadsföring
 • Forskning

Hantering av förfrågningar, klagomål och önskemål, inklusive sådana på sociala medier från kunder, leverantörer, kunders eller leverantörers affärspartners, samt potentiella och faktiska slutkonsumenter

 • Tvistlösning
 • PR och affärsutveckling
 • Riskanalys och due diligence-kontroller avseende produkter och tjänster som införskaffas eller ska levereras
 • Statistik
 • Åtkomstkontroll och säkerhet
 • Skydd av våra och våra affärspartners rättigheter

 

Vilka personuppgifter behandlar Recticel för dessa ändamål?

För ovan nämnda ändamål kan Recticel bland annat använda:

 • Kontaktuppgifter (till exempel de uppgifter som vanligen förekommer på visitkort som namn, telefonnummer, e-postadress, språk för kommunikation, tillgänglighet, funktion eller titel)
 •  Historik om när och var vi mötts och om kommunikation
 • Tidigare anställningar, utbildning, publikationer eller inlägg (till exempel när det är relevant för eventuellt partnerskap mellan Recticel och företaget där ni arbetar)
 • Klagomål
 • Livsstil och sociala omständigheter om du frivilligt har lämnat sådan information (till exempel tidsfördriv, favoritmat, födelsedag)
 • Känsliga data för specifika, tydliga ändamål (till exempel hälsodata för säkerhetsändamål när du besöker vissa delar av våra lokaler)

Vi samlar sådana uppgifter när ni ger dem till oss eller när andra personer tillhandahåller dem (t.ex. din arbetsgivare, en tredjepartsleverantör) eller för att de är tillgängliga för allmänheten.

 

 Vilken är den rättsliga grunden för att bearbeta dessa uppgifter för sådana ändamål?

Vi använder era personuppgifter för ovan angivna ändamål eftersom:

 • Recticel är skyldigt enligt lag eller enligt en domstols eller myndigheters beslut att behandla personuppgifter (t.ex. hålla register för lagstadgad rapportering och ge information till en offentlig eller brottsbekämpande myndighet)
 • Behandling av personuppgifter är tillåtet för att upprätta, genomföra eller säga upp ett avtalsförhållande (t.ex. använda och behålla CVs för konsulter eller personer som arbetar med en leverantör för att bestämma huruvida vi ska arbeta med dem)
 • Det kan vara nödvändigt för att fullfölja Recticels legitima intressen, men endast om dessa intressen inte åsidosätter individens intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (t.ex. kan vi begära formell identifiering innan vi ger er tillgång till våra byggnader av säkerhetsskäl)
 • Ni har uttryckligen gett ert samtycke (till behandling av känsliga data eller för direktmarknadsföring i de fall ni inte är en kund)

 

Överföring och delande av era personuppgifter

Vi kan dela era personuppgifter med olika enheter inom Recticel, med behöriga myndigheter, er arbetsgivare och/eller deras rådgivare, era rådgivare eller andra tredje parter som rimligen behöver era personuppgifter för de ändamål och av de skäl som angetts ovan.

Vi kan överföra era uppgifter till en enhet inom Recticel eller en tredje part etablerad utanför EES (EEA). I förekommande fall kommer vi att bifoga avtal om överföring av personuppgifter på grundval av de standardklausuler som Europeiska kommissionen utfärdat för att skydda era personuppgifter eller andra lämpliga skyddsåtgärder. För ytterligare information, kontakta oss gärna enligt nedan under avsnittet "Kontakt".

 

Era rättigheter

Om ni är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – EES (EEA) har ni, beroende på situationen och villkoren i GDPR, rätten att: (a) få tillgång till era personuppgifter, inklusive att begära att få en kopia av dem; (b) begära rättelse av era personuppgifter; (c) begära överföring av era personuppgifter; (d) lämna in begäran om begränsning av behandlingen av era personuppgifter;  (e) motsätta er behandlingen av era personuppgifter, särskilt när det gäller direktmarknadsföring; (f) begära radering av era personuppgifter; (g) begära annullering av era personuppgifter och (h) om ni har gett ert samtycke till behandlingen av era personuppgifter, har ni rätt att återkalla ert samtycke när som helst.

Ni har också rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten i ert hemland.

För att utöva någon av era rättigheter, kontakta oss enligt nedan under avsnittet "Kontakt".

 

Recticel skyddar era data

Vi kommer att lagra och behandla era personuppgifter som längst för följande perioder: a) så länge som nödvändigt för det ändamål för vilket de krävs; b) lagenlig eller lagstadgad kvarhållandeperiod; c) så länge som en tvist eller utredning kan vara för handen med avseende på den aktuella verksamheten.

Under tiden vi behåller era personuppgifter, vidtar vi alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande säkerhetsnivå för att skydda dem, inklusive utarbetande och genomförande av förfaranden för åtkomstkontroll till personuppgifter, fysisk åtkomstkontroll till lokaler, brandväggar, kryptering, antivirusprogram. Vi ger vidare våra anställda utbildning i dataskydd och IT-säkerhet.

 

Kontakt

Om ni har några frågor angående denna webbplats eller hur vi respekterar er rätt till integritet, kontakta oss  via mail till Recticel Insulation - Privacy, Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgium,  eller via e-post till privacy.insulation@recticel.com.

Om ni inte erhåller ett tillfredsställande svar från oss, har ni möjlighet att lämna in ett klagomål till en av de nationella tillsynsmyndigheterna för dataskydd, för vilka kontaktuppgifterkan sökas här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm