Vad är R-värde och hur beräknas det?

R-värdet anger ett materialskikts värmeisoleringsförmåga, vilket ofta anges som isoleringsvärde för tvåglasfönster, väggar, golv och tak. R-värdet är ett materialskikts värmebeständighet och anges i m2K/W. Ju större R-värde, desto högre beständighet i värmepassagen och desto bättre isoleringsförmåga. Beräkningen av R-värdet beror på materialen i strukturen som ska kontrolleras. Materialets tjocklek, i meter, delas med λ-värdet (värmeledningskoefficienten). Ju högre värde, desto bättre isolering. Dubbla skikt ger även dubbelt värmemotstånd. Formeln är R = d/λ där R = värmemotstånd i m2 K/W d = materialets tjocklek i meter. λ = värmeledningskoefficient i W/mK Exempel: Ett isoleringsmaterial med en tjocklek på 9 cm (= 0,09 m) och ett λ-värde på 0,024 ger ett R-värde på 3,75 m2 K/W (0,09/0,024).